• Een veilig Vlotbrug 1

  Veilig sportklimaat

  FC Vlotbrug  wil staan voor een veilig sportklimaat voor al haar leden. Wij volgen daarom de richtlijnen die door het NOC*NSF zijn opgesteld: Preventief beleid (seksuele) intimidatie

   

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van (seksueel) ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

   

  Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team begeleiden bij een sportvereniging.

   

  Besluit Dagelijks Bestuur over VOG
  Het Dagelijks Bestuur wil de veiligheid van haar leden zeer serieus nemen en heeft daarom besloten om van zowel de leden als niet-leden, die bij FC Vlotbrug werken met minderjarigen en/of met mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. In de zomer van 2020 is het VOG project binnen FC Vlotbrug opgestart. De VOG is middels een bestuursbesluit verplicht gesteld voor alle trainers, begeleiders, commissieleden, bestuursleden, verzorgers etc. etc. Kortom voor alle vrijwilligers met een functie binnen FC Vlotbrug.

   

  Geen wantrouwen
  Het invoeren van een verplicht VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor minderjarigen en kwetsbare groepen bij FC Vlotbrug zeer ter harte nemen.

   

  DigiD nodig voor aanvraag VOG
  Om elektronisch een VOG aan te vragen moet je beschikken over een DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen. Heb je nog geen DigiD, dan kan je die aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.

   

  VOG gratis
  Voor de vrijwilligers van FC Vlotbrug is het verkrijgen van een VOG gratis.

   

  Verkrijgen VOG
  FC Vlotbrug vraagt, m.b.v. de bij haar bekende NAW- en persoonlijke gegevens van de vrijwilliger een VOG verklaring aan. De vrijwilliger ontvangt een email van Justis, welke per DigiD zal moeten worden bevestigd.

   

  Justis beslist over verlenen VOG
  Justis is de screeningsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst je justitieel verleden gescreend. Je krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt je geen VOG.

   

  Origineel VOG afgeven
  Binnen 2 tot 4 weken zal je, na goedkeuring van Justis de VOG per post ontvangen. Na ontvangst toon je het origineel aan de jeugdsecretaris of jeugdvoorzitter. Deze noteert de datum van uitgifte ter registratie.

   

  Geldigheidsduur VOG
  De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Bij FC Vlotbrug is besloten dat betrokkenen 1x per 3 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen en wel vóór 1 februari van het betreffende kalenderjaar.

   

  Consequenties geen VOG
  Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan een VOG- aanvraag mee te werken. Met ingang van 1 januari 2021 stelt FC Vlotbrug het overleggen van een VOG echter verplicht aan de betreffende personen. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van 1 januari 2021 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of kwetsbare groepen aan de orde is.

   

  Wat als VOG niet wordt toegekend
  Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvang je eerst een voornemen tot afwijzen. Hierin staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. Je kunt schriftelijk aangeven waarom je vindt dat je de verklaring wel moet krijgen. Als het definitieve oordeel alsnog negatief blijft, dan krijg je een afwijzende beschikking. Ook hier kun je nog bezwaar tegen aantekenen. Wanneer je uiteindelijk geen VOG kunt overhandigen aan FC Vlotbrug, dan is het aan jou om hierover een open gesprek met FC Vlotbrug aan te gaan.

   

  Meer informatie
  Meer informatie is te vinden op de websites
  http://www.nocnsf.nl/vog
  https://www.gratisvog.nl

   

  Vragen
  Als je nog vragen hebt, dan kan je die doorgeven aan jeugdvoorzitter@fcvlotbrug.nl