• Op maandag 28 oktober houd FC Vlotbrug haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hierbij nodigt het bestuur de leden uit om de ALV van het seizoen 2019/2020 bij te wonen. Plaats: Kantine FCV Tijd: 20:00 uur (vanaf 19:30 uur inloop) Agenda

  1. Opening van de vergadering en mededelingen.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Vaststellen van de agenda en goedkeuring van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 27 augustus 2018.
  4. Verslag Selectie en overige senioren.
  5. Verslag jeugdcommissie
  6. Verslag toernooicommissie
  7. Verslag activiteiten commissie
  8. Verslag scheidsrechter coördinatoren
  9. Verslag reclame/sponsorcommissie
  10. Verslag penningmeesters
  11. Verslag kascommissie
  12. Vaststellen contributies 2020-2021
  13. Voornemens bestuur
  14. Voorstel investering Duurzame energie en nieuwe warmwaterinstallatie
  15. Verkiezing Bestuursleden
  16. Rondvraag
  17. Sluiting

  We zien u graag in grote getale om de successen te vieren die we afgelopen seizoen met z'n allen behaald hebben. Het bestuur